Menu
DLA INWESTORÓW

Wyniki finansowe

Podstawowe wyniki finansowe

 

(tys. PLN)      2016 2015 2014 2013 2012 2011
Przychody operacyjne 210 278 140 908 106 228 113 369 65 292 55 702 
Koszty operacyjne 76 696 52 667 38 301 33 106 28 656 23 835
Zysk na działalności operacyjnej 133 582 88 241 67 927 80 263 36 636 31 867
Przychody finansowe 798 579 1 228 787 333 162
Koszty finansowe 94 612 17 500 9 720 7 357 5 411 3 130
Zysk przed opodatkowaniem 39 768 71 320 59 435 73 693 31 558 28 899
Podatek dochodowy 997 - 10 856 228 3 099 4 664 5 461
Zysk netto, w tym: 38 771 82 176 59 207 70 594 26 894 23 438
- przypisany akcjonariuszom BEST 38 245 81 809 58 884 69 747 26 214 23 068
Pełny dochód, w tym: 38 726 82 166 49 545 72 359 27 955 27 280
- przypisany akcjonariuszom BEST 38 200 81 799 49 222 71 512 27 275 26 910

 

 

Dane bilansowe

 

(tys. PLN) 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Aktywa razem

904 865

694 108

416 893

265 571 170 943 101 522
Zobowiązania, w tym:

548 638

411 147

217 058

114 930 91 850 49 929
- zobowiązania finansowe 503 949 400 150 198 299 78 129 75 804 40 621
Kapitał własny, w tym: 356 227 282 961 199 835 150 641 79 093 51 593
- przypisany akcjonariuszom BEST 356 127 282 929 199 803 150 527 79 016 51 531
Dług netto 481 904 356 956 160 844 57 984 63 163 30 957

 

 

Wskaźniki rentowności

 

     2016 2015 2014 2013 2012 2011
Rentowność sprzedaży 1) 18% 58% 56% 62% 41% 42%
Rentowność aktywów 2) 5% 15% 17% 32% 20% 36%
Rentowność kapitału własnego 3) 7% 34% 34% 61% 41% 62%
Pełna rentowność kapitału własnego 4) 7% 34% 28% 63% 43% 72%

 

 1) Rentowność sprzedaży: zysk netto / przychody operacyjne

2) Rentowność aktywów: zysk netto / średni stan aktywów

3) Rentowność kapitału własnego: zysk netto / średni stan kapitału własnego

4) Pełna rentowność kapitału własnego: pełny dochód netto / średni stan kapitału własnego

 

Wskaźniki zadłużenia

 

                 2016               2015              2014            2013               2012              2011
Zobowiązania ogółem / aktywa razem  65% 59% 52% 43% 54% 49%
Zobowiązania finansowe odsetkowe / aktywa razem       56% 58% 48% 29% 44% 40%
Dług netto / kapitał własny * 1,31 1,26 0,80 0,38 0,80 0,60

 

* Dopuszczalny poziom wskaźnika (Dług netto / kapitał własny) określony w warunkach emisji obligacji wynosi 2,50


 Przepływy pieniężne

 

(tys. PLN)

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-117 763 -169 182 -44 510

15 997

-25 090

-29 384 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-17 295

-8 566

-8 416

-1 894

-1 063

-1 246

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

113 909

183 487

70 236

-6 599

29 130

36 620

Przepływy pieniężne netto razem

-21 149 5 739 17 310 

7 504

2 977

5 990

Środki pieniężne na początek okresu

43 194 37 455 20 145

12 641

9 664

3 674

Środki pieniężne na koniec okresu 22 045 43 194 37 455 20 145 12 641 9 664

 

Wybrane dane finansowe - do pobrania