Menu
DLA DŁUŻNIKÓW

Częste pytania

4.
Dlaczego konsultanci BEST kontaktują się ze mną tak często?

Firma BEST działa zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Windykacyjnych, które odnoszą się m.in. do częstotliwości kontaktów z Dłużnikami. Utrzymanie stałego kontaktu jest niezwykle ważne – dzięki temu masz wpływ na przebieg obsługi swojej sprawy i jesteś informowany na bieżąco o podejmowaniu kolejnych działań. Podczas każdej rozmowy pomagamy znaleźć najlepsze wyjście z Twojej obecnej sytuacji.

6.
Jak mogę spłacić swoje zadłużenie?

BEST oferuje różne formy spłaty zadłużenia. Skontaktuj się telefonicznie z naszym Konsultantem, który pomoże Ci dobrać najdogodniejszą z nich.

11.
Czym skutkuje wpisanie do BIG-u?

BEST S.A. współpracuje z największymi na rynku Biurami Informacji Gospodarczej. Wpis taki może skutkować trudnościami w zawieraniu umów (także ratalnych) z operatorami telewizyjnymi, komórkowymi, bankami i innymi instytucjami.

13.
Co muszę zrobić żeby zostać wykreślonym z BIK-u?

BEST nie wpisuje swoich Klientów do Biura Informacji Kredytowej. Aby zaktualizować swój status w BIK-u, należy dokonać spłaty zadłużenia oraz przekazać tę informację instytucji, która dokonała wpisu. 

14.
Czym różni się BIG od BIK?

BIK to skrót od Biura Informacji Kredytowej, z którego korzystają banki. BIG to skrót od Biura Informacji Gospodarczej, z którego korzystają nie tylko banki, ale też inne instytucje i przedsiębiorstwa.

19.
Co to są dane wrażliwe?

Dane wrażliwe to grupa szczególnie chronionych danych osobowych, do których należą przede wszystkim dane dotyczące stanu zdrowia, nałogów oraz wyznań religijnych. BEST nie jest podmiotem uprawnionym do przetwarzania tego typu danych.

25.
W jaki sposób mogę złożyć reklamację w BEST?

Przysługuje Ci prawo do wniesienia reklamacji, która może zostać złożona:

  • pisemnie – osobiście w każdej placówce BEST S.A. wskazanej na stronie internetowej www.best.com.pl lub w postaci reklamacji wysłanej na adres korespondencyjny BEST S.A. ul. Stoczniowa 2, 82-300 Elbląg;
  • ustnie - osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w placówce BEST S.A.  wskazanej na stronie internetowej www.best.com.pl;
  • elektronicznie - za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: korespondencja@best.com.pl.

W przypadku reklamacji dotyczącej usługi finansowej, reklamacja może być złożona telefonicznie pod numerem +48 (58) 769-92-00. W przypadku takiej usługi odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie, a gdy w jej treści Klient złoży taki wniosek, drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

 

Jednocześnie informujemy, iż na mocy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r. (tj. z dnia 8 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 892, z późn. zm.), Spółka jest obowiązana do udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia takiego postępowania na wniosek konsumenta jest Rzecznik Finansowy (https://rf.gov.pl/).

26.
Jakie elementy powinna zawierać poprawnie napisana reklamacja?

Każda reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację Klienta składającego reklamację, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę firmy, PESEL lub REGON, adres zamieszkania/siedziby oraz szczegółowy opis przedmiotu reklamacji.

27.
W jakim czasie od złożenia reklamacji mogę spodziewać się odpowiedzi?

Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie nie dłuższym niż 60 dni.

 

Jednocześnie informujemy, iż na mocy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r. (tj. z dnia 8 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 892, z późn. zm.), Spółka jest obowiązana do udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia takiego postępowania na wniosek konsumenta jest Rzecznik Finansowy (https://rf.gov.pl/).