Menu
DLA INWESTORÓW

Wyniki finansowe

Podstawowe wyniki finansowe

 

(tys. PLN) 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Przychody operacyjne 140 908 106 228 113 369 65 292 55 702  24 119
Koszty operacyjne 52 667 38 301 33 106 28 656 23 835 21 655
Zysk na działalności operacyjnej 88 241 67 927 80 263 36 636 31 867 2 464
Przychody finansowe 579 1 228 787 333 162 39
Koszty finansowe 17 500 9 720 7 357 5 411 3 130 6
Zysk przed opodatkowaniem 71 320 59 435 73 693 31 558 28 899 2 497
Podatek dochodowy - 10 856 228 3 099 4 664 5 461 501
Zysk netto, w tym: 82 176 59 207 70 594 26 894 23 438 1 996
- przypisany akcjonariuszom BEST 81 809 58 884 69 747 26 214 23 068 1 996
Pełny dochód, w tym: 82 166 49 545 72 359 27 955 27 280 3 942
- przypisany akcjonariuszom BEST 81 799 49 222 71 512 27 275 26 910 3 942

 

 

Dane bilansowe

 

(tys. PLN) 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Aktywa razem

694 108

416 893

265 571 170 943 101 522 27 911
Zobowiązania, w tym:

411 147

217 058

114 930 91 850 49 929 3 326
- zobowiązania finansowe 400 150 198 299 78 129 75 804 40 621 0
Kapitał własny, w tym: 282 961 199 835 150 641 79 093 51 593 24 585
- przypisany akcjonariuszom BEST 282 929 199 803 150 527 79 016 51 531 24 585
Dług netto 356 956 160 844 57 984 63 163 30 957 -

 

 

Wskaźniki rentowności

 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010
Rentowność sprzedaży 1) 58% 56% 62% 41% 42% 8%
Rentowność aktywów 2) 15% 17% 32% 20% 36% 14%
Rentowność kapitału własnego 3) 34% 34% 61% 41% 62% 16%
Pełna rentowność kapitału własnego 4) 34% 28% 63% 43% 72% 32%

 

 1) Rentowność sprzedaży: zysk netto / przychody operacyjne

2) Rentowność aktywów: zysk netto / średni stan aktywów

3) Rentowność kapitału własnego: zysk netto / średni stan kapitału własnego

4) Pełna rentowność kapitału własnego: pełny dochód netto / średni stan kapitału własnego

 

Wskaźniki zadłużenia

 

                2015              2014            2013               2012              2011            2010
Zobowiązania ogółem / aktywa razem  59% 52% 43% 54% 49% 12%
Zobowiązania finansowe odsetkowe / aktywa razem       58% 48% 29% 44% 40% -
Dług netto / kapitał własny * 1,26 0,80 0,38 0,80 0,60 -

 

* Dopuszczalny poziom wskaźnika (Dług netto / kapitał własny) określony w warunkach emisji obligacji wynosi 2,50


 Przepływy pieniężne

 

(tys. PLN)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-169 182 -44 510

15 997

-25 090

-29 384 

2 348

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-8 566

-8 416

-1 894

-1 063

-1 246

-1 334

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

183 487

70 236

-6 599

29 130

36 620

0

Przepływy pieniężne netto razem

5 739 17 310 

7 504

2 977

5 990

1 014

Środki pieniężne na początek okresu

37 455 20 145

12 641

9 664

3 674

2 660
Środki pieniężne na koniec okresu 43 194 37 455 20 145 12 641 9 664 3 674

 

Wybrane dane finansowe - do pobrania

Kontakt dla Inwestorów

Tomasz Cierkowski

tel: +48 22 440 1 440

kom. +48 697 613 709

 e-mail t.cierkowski@ccgroup.com.pl

 

Joanna Sokołowska

tel: +48 22 440 1 440

kom: +48 605 959 539

 e-mail j.sokolowska@ccgroup.com.pl