Menu
DLA WIERZYCIELI

Wykup wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności dla dotychczasowego Wierzyciela oznacza natychmiastowe uzyskanie środków pieniężnych, poprawę płynności finansowej oraz struktury bilansowej, a także przerzucenie kosztów i ryzyka związanego z dochodzeniem wierzytelności na kupującego.

 

Dla realizacji transakcji zakupu portfeli wierzytelności w BEST S.A. stworzona została struktura organizacyjna, umożliwiającą dokonywanie cesji wierzytelności na fundusz sekurytyzacyjny zarządzany przez BEST TFI S.A.

 

BEST TFI S.A. dokonuje zakupu portfeli wierzytelności pochodzących od podmiotów gospodarczych w pakietach, w których znajdują się umowy wymagalne i bezsporne, a także wierzytelności przedsądowe, sądowe, komornicze i przedawnione.

 

 

Proces nabycia wierzytelności

 

Przygotowanie
portfela
Wycena portfela
i oferta
Due diligence
Negocjowanie
transakcji
Zamknięcie
transkacji

Przygotowanie portfela

Pierwszym etapem transakcji sprzedaży portfela wierzytelności jest jego odpowiednie przygotowanie. Sprzedający musi określić, które wierzytelności mogą być przedmiotem transakcji, a następnie zebrać dane na ich temat, aby przedstawić je w formie umożliwiającej ich analizę i wycenę.

 

Wycena portfela i oferta

Portfel przygotowany do wyceny jest poddawany gruntownej analizie przez potencjalnego nabywcę. W przypadku wierzytelności detalicznych analiza opiera się głównie na statystykach wypracowanych w dotychczasowej działalności windykacyjnej. Wierzytelności korporacyjne są z kolei analizowane pod kątem danego dłużnika, jego sytuacji prawnej, finansowej, posiadanego majątku itp. W każdym przypadku analizuje się dokumentację kredytową oraz posiadane zabezpieczenia. Na końcowym etapie wyceny określa się parametry transakcji, które są przedmiotem oferty.

 

Due diligence

Proces due diligence polega na weryfikacji danych, dokumentacji oraz zabezpieczeń, które były podstawą złożenia oferty nabycia. W przypadku bardzo dużej liczby kredytów detalicznych proces ten jest przeprowadzany w odniesieniu do przypadkowo wybranej próby wierzytelności. Dokumentacja kredytów udzielonych na wysokie kwoty jest poddawana drobiazgowej analizie. Jeżeli due diligence wykaże, iż informacje przedstawione na etapie przygotowania portfela nie odpowiadają rzeczywistości, oferta może ulec zmianie.

 

Negocjowanie transakcji

Po zakończeniu due diligence oraz ewentualnej modyfikacji oferty, strony przystępują do określenia szczegółowych parametrów transakcji. Negocjowane są szczegółowe zapisy umów, harmonogram przeprowadzania transakcji, odpowiedzialność i zobowiązania stron, a także sposoby i terminy wzajemnych rozliczeń.

 

Zamknięcie transakcji

Na ostatnim etapie transakcji następuje zapłata za portfel oraz przekazanie wszystkich dokumentów i zabezpieczeń sprzedawanych wierzytelności. Kluczową rolę pełnią tutaj zasoby zarówno sprzedającego, jak i nabywcy, gdyż cały proces może trwać nawet kilka tygodni, w trakcie których wszystkie dokumenty są policzone, sprawdzone i przetransportowane do miejsca wskazanego przez nabywcę. Przekazanie każdego dokumentu musi być odpowiednio zaprotokołowane.