Menu
POZNAJ GRUPĘ BEST

Rada Nadzorcza

SŁAWOMIR LACHOWSKI

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

 

Profesjonalista w dziedzinie finansów i bankowości, seryjny inicjator innowacyjnych przedsięwzięć  typu start-up w bankowości. Twórca Bank SMART - pierwszego mobilnego banku europejskiego.  Prezes Zarządu FM Bank PBP w okresie 2013-2015. W 2000 roku stworzył mBank, pierwszy bank internetowy w Europie Środkowo-Wschodniej, który wkrótce rozpoczął działalność zagranicą w Republice Czeskiej i na Słowacji oraz MultiBanku – nowoczesnego banku dla klasy średniej i mikroprzedsiębiorstw. Prezes Zarządu BRE Banku w okresie 2004-2008, wcześniej wiceprezes zarządu tego banku odpowiedzialny za rozwój bankowości detalicznej. W latach 1998-2000, jako wiceprezes PKO BP  odpowiedzialny za bankowość detaliczną, korporacyjną i inwestycyjną, stworzył plan głębokiej restrukturyzacji, którego realizacja pozwoliła zahamować utratę pozycji rynkowej tego tradycyjnie największego banku w Polsce. Rozpoczął pracę w bankowości w 1993 r. jako Członek Zarządu PBG SA w Łodzi odpowiedzialny za restrukturyzację portfela złych długów. W PBG Bank pełnił kolejno funkcje członka Zarządu ds. trudnych kredytów i restrukturyzacji, Wiceprezesa, a następnie Pierwszego Zastępcy Prezesa odpowiedzialnego za bankowość detaliczną, korporacyjną i strategię rozwoju. W latach 1988 - 1992 był właścicielem i Prezesem firmy doradczej Centrum Analiz Ekonomicznych INTEXIM, specjalizującej się w analizach projektów inwestycyjnych i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Pracował w Instytucie Rozwoju Gospodarczego SGPiS (SGH) jako asystent i starszy asystent w latach 1983-1990. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH). Studiował również na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (1980/1981 i 1988/1989) oraz Uniwersytecie w Zurychu (1984). W 1997 r. ukończył  Advanced Management Programme w INSEAD oraz w 2002 r. Stanford Executive Programme na Uniwersytecie Stanforda. Autor wielu artykułów z dziedziny zarządzania, przywództwa i innowacyjności oraz  książek Droga innowacji, Studio EMKA 2010, DROGA ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie. Studio EMKA 2012 oraz Od wartości do działania. Przywództwo w czasach przełomowych, Studio EMKA 2013.    

 

Sławomir Lachowski spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

 

 

 

Dr hab. LESZEK PAWŁOWICZ, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Wynagrodzeń

 

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej, a także Kierownik Katedry Bankowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Banku Gdańskiego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w Radzie Naukowej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Rad Nadzorczych: Banku Pekao S.A. i PKN Orlen S.A. Jest członkiem Komitetu Nauk i Finansach Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem licznych publikacji o tematyce ekonomicznej.

 

Leszek Pawłowicz nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

 

 

Dr hab. DARIUSZ FILAR, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

 

Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego ze specjalizacją: handel zagraniczny. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1989 – stopień doktora habilitowanego i został powołany na stanowisko docenta. Trzy lata później objął stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1992-1995 prowadził zajęcia na Uniwersytecie Michigan. Był Głównym Ekonomistą Banku Pekao S.A. i Dyrektorem Biura Analiz Makroekonomicznych, a także członkiem Rady Polityki Pieniężnej NBP. W latach 2010-2014 zasiadał w Radzie Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Obecnie jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej PZU SA i Rady Nadzorczej Pekao S.A.

 

Dariusz Filar spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

 

 

Dr hab. PASQUALE POLICASTRO, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń

 

Absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie w Mediolanie. Uzyskał stopień doktora, a następnie doktora habilitowanego w zakresie prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wcześniej kierownik katedry Prawa Unii Europejskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2002-2005). Współzałożyciel Europejskich Studiów Magisterskich, prowadzonych w latach 2008-2014 na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie, Uniwersytecie w Mediolanie, Uniwersytecie w Montpellier i Uniwersytecie Szczecińskim p.t. Law and Policies of European Integration: European Constitutional Law and Multilevel Constitutionalism, pierwszych i jedynych studia prawniczych ze wspólnym dyplomem w Europie. Współzałożyciel, członek komitetu naukowego i koordynator sieciowego centrum badawczego ECONET(European and Comparative Law Network). Obecnie wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Sprzeciwiających Się Broni Nuklearnej (International Association of Lawyers Against Nuclear Arms IALANA). W latach 1990-1992 doradca delegata pełnomocnika rządu do spraw samorządu terytorialnego (region Lublin).

Rozwijał teorię konstytucjonalizmu i konstytucji w kontekście transformacji ustrojowych oraz konstytucyjnych współzależności. Studiował również problem relacji pomiędzy konstytucjonalizmem a analizą ekonomiczną i jej skutki w rozumieniu i wykładaniu konstytucji. Rozwija także podejście do praw człowieka, oparte na jego godności oraz na wyodrębnieniu i ochronie manifestacji egzystencji osoby ludzkiej. Od kilku lat rozwija metodę przyspieszającą proces nauki prawa dla studentów i prawników pochodzących z różnych kultur. Zajmuje się również analizą obywatelstwa transnarodowego w praktyce (na przykładzie Unii Afrykańskiej Wielkiej Zielonej Ściany”) oraz jego zastosowaniem w edukacji nieformalnej i nauce przez całe życie. Próbuje pogłębić zasadę pluralizmu na przykładzie współistnienia różnych modeli akumulacji kapitału - między innymi gospodarka oparta na celach zarobkowych a gospodarka oparta na celach mutualistycznych (na przykładzie spółdzielczości) - jako sposób wzmacniania stabilności gospodarczej i politycznej w skali globalnej. 

 

Pasquale Policastro spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

 

 

KRZYSZTOF KACZMARCZYK

Członek Rady Nadzorczej

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość. W latach 1999-2008 pracował w grupie Deutsche Bank – DB Securities S.A., gdzie pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Działu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji – region Europy Środkowo Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił różne funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Członka Zarządu spółki TP Emitel, Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju Biznesu Grupy TP S.A. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse w Polsce. W latach 2012-2015, pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel – wiodącym operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce. Obecnie zawodowo niezależny członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Wieloletnie doświadczenie nadzorcze zdobywał zasiadając w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW na przestrzeni ostatnich 10 lat (m.in. KGHM Polska Miedz, Polish Energy Partners, Duon, Graal, Wirtualna Polska, 4fun Media, Polimex-Mostostal, Magellan, Robyg, InPost, Integer, SARE).

 

Krzysztof Kaczmarczyk spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

 

 

MIROSŁAW GRONICKI

Członek Rady Nadzorczej

 

Ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. W 1977 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na tej uczelni. Od 1987 do 1993 zatrudniony w zagranicznych instytucjach naukowych, m.in. na Uniwersytecie Pensylwania w Filadelfii, Uniwersytecie Karola w Pradze oraz w ICESAD w Kitakyushu. Pracował w organizacjach międzynarodowych, tj. Bank Światowy, ONZ i UE, zajmował się również consultingiem.

Po powrocie do Polski do 1998 był makroekonomistą w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. W 1999 został współpracownikiem Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, gdzie kierował projektami badawczymi dotyczącymi analizy makroekonomicznej oraz prognoz gospodarczych dla Polski, Ukrainy, Gruzji i Kirgistanu. Był doradcą rządów Bułgarii, Turkmenistanu i Słowacji. Jest autorem i współautorem licznych publikacji, w tym kilku książek.

W latach 2000-2003 główny ekonomista banku Millenium, ponadto doradca banku inwestycyjnego Goldman Sachs. Był także doradcą rządów Bułgarii, Turkmenistanu i Słowacji. Sprawował funkcję ministra finansów w rządzie Marka Belki w latach 2004-2005. W 2010 prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju. Od 2005 roku pracuje jako niezależny konsultant i doradca.

 

Mirosław Gronicki spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

 

 

ANDRZEJ KLESYK

Członek Rady Nadzorczej

 

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył studia MBA w Harvard Business School.

W latach 1989–1990 pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, a następnie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Współtworzył Handlobank oraz Bank Inteligo, który jest jego autorskim projektem. W latach 1993 – 2000 pracował w firmie doradczej McKinsey & Company w Londynie, później przez ponad cztery lata był partnerem w Boston Consulting Group z siedzibą w Warszawie. Piastował stanowisko Członka Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów (2010 - 2012). Od 2007 do 2015 roku Prezes Zarządu PZU.

 

Andrzej Klesyk spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.