Menu
POZNAJ GRUPĘ BEST

Grupa BEST

Grupę Kapitałową BEST tworzy BEST S.A. jako podmiot dominujący oraz następujące jednostki zależne, współzależne i powiązane:

BEST I NSFIZ
BEST TFI
BEST II NSFIZ
BEST
Nieruchomości
BEST III NSFIZ

Kancelaria Radcy
Prawnego
Rybszleger Sp.K.
BEST Capital FIZAN
Kredyt Inkaso

 

 

BEST I NSFIZ
 • lokowanie środków finansowych pozyskanych od inwestorów z emisji certyfikatów inwestycyjnych i obligacji w portfele wierzytelności nieregularnych

Udział BEST S.A. - 100%

Charakter zależności - zależny

 

Best TFI S.A.
 • tworzenie funduszy inwestycyjnych
 • zarządzanie funduszami inwestycyjnymi
 • kupno / sprzedaż wierzytelności

Udział BEST S.A. - 100%

Charakter zależności - zależny

 

Best II NSFIZ
 • lokowanie środków finansowych pozyskanych od inwestorów z emisji certyfikatów inwestycyjnych i obligacji w portfele wierzytelności nieregularnych

Udział BEST S.A. - 100%

Charakter zależności - zależny

 

Best Nieruchomości Sp. z.o.o
 • zarządzanie nieruchomościami powiązanymi z obsługiwanymi wierzytelnościami

Udział BEST S.A. - 100%

Charakter zależności - zależny

 

BEST III NSFIZ
 • lokowanie środków finansowych pozyskanych od inwestorów z emisji certyfikatów inwestycyjnych i obligacji w portfele wierzytelności nieregularnych

Udział BEST S.A. - 50%

Charakter zależności - współzależny

 

Kancelaria Radcy Prawnego Rybszleger Sp. k.
 • sporządzanie opinii prawnych
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych
 • dochodzenia lub egzekucje świadczeń wynikających z wierzytelności
 • reprezentowania podmiotów z Grupy BEST w postępowaniach sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych

Udział BEST S.A. - 90%

Charakter zależności - zależny

 

 

BEST Capital FIZAN
 • wehikuł transakcyjny utworzony wyłącznie dla podmiotów z GK BEST

Udział BEST S.A. - 100%

Charakter zależności - zależny

 

 

Kredyt Inkaso

We wrześniu 2015 r. BEST S.A. nabył niemal 33% akcji Kredyt Inkaso. Kredyt Inkaso to firma o profilu działalności zbliżonym do naszego, tj. działająca w branży windykacyjnej i zarządzania wierzytelnościami, ze znaczącym udziałem w polskim rynku, prowadząca także działalność na rynkach zagranicznych.

Podział zadań pomiędzy poszczególne podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BEST S.A. wynika z rozdzielenia zadań i działań związanych z kompleksowym zarządzaniem wierzytelnościami nieregularnymi. Taka konstrukcja porządkuje strukturę organizacyjną, umożliwia lepsze zarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz daje możliwość doskonałej kontroli kosztów.