Menu
DLA INWESTORÓW

Akcjonariat

Głównym akcjonariuszem Spółki jest Pan Krzysztof Borusowski, który posiada ponad 82% akcji BEST S.A. i jednocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

 

Struktura akcjonariatu BEST S.A.

 

1. Udział w kapitale zakładowym:

 

 

 

2. Udział w ogólnej liczbie głosów:

 

 

 

W dniu 22 marca 2016 roku Emitent zawarł z członkami Zarządu BEST umowy objęcia akcji serii D w ramach procedury podwyższenia kapitału zakładowego, które zostało zarejestrowane w KRS w dniu 30 marca 2016 roku. W dniu 20 października 2016 roku akcje serii D zostały zarejestrowane przez KDPW i dopuszczone do publicznego obrotu. Z uwzględnieniem powyższego, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy BEST S.A., w rozumieniu art. 4 pkt 17 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539), są:

 

  •          Krzysztof Borusowski, który posiada 18.429.840 akcji, stanowiących 82,96% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 25.149.840 głosów, co stanowi 86,91% ogólnej liczby głosów. Krzysztof Borusowski pełni funkcję Prezesa Zarządu BEST S.A.,
  •        Marek Kucner, który posiada 3.213.353 akcji, stanowiących 14,46% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 3.213.353 głosów, co stanowi 11,10% ogólnej liczby głosów. Marek Kucner pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu BEST S.A.

 

Postanowieniem z dnia 30 marca 2016 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu podwyższenia wysokości kapitału zakładowego z kwoty 20.853.220,00 zł do kwoty 22.216.177,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego związane było z emisją 1.362.957 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.362.957 zł, które to akcje w całości zostały objęte przez osoby zarządzające BEST.

 

Nazwa serii

Liczba akcji

(w szt.)

Wartość nominalna emisji

Rodzaj akcji

Rodzaj uprzywilejowania akcji
A 1.680.000 1.680.000 imienne co do głosu 5:1
B 19.173.220 19.173.220 na okaziciela nie są uprzywilejowane
D 1.362.957 1.362.957 na okaziciela nie są uprzywilejowane
Razem 22.216.177 22.216.177    

Kontakt dla Inwestorów

Tomasz Cierkowski

tel: +48 22 440 1 440

kom. +48 697 613 709

 e-mail t.cierkowski@ccgroup.com.pl

 

Joanna Sokołowska

tel: +48 22 440 1 440

kom: +48 605 959 539

 e-mail j.sokolowska@ccgroup.com.pl